دستان خونین آمریکا در تجاوز عربستان به یمن
Admin چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ 2 هفته قبل

دستان خونین آمریکا در تجاوز عربستان به یمن

گروه سیاسی ـ یمـن آخریـن رشـته از مداخلات نظامـی امپریالیسـم آمریـکا در خاورمیانه و آسـیای مرکزی اسـت که ویرانی خانمان سـوزی به بار آورده اسـت. پانزده سـال پـس از آغـاز «جنـگ بـا تـرور» هـرج و مـرج و ویرانـی کل منطقـه را فراگرفتـه اسـت. متأسـفانه کشـور عربسـتان سـعودی بـا نادیـده گرفتـن بنـد مهـم منشـور سـازمان ملـل […]

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.

آخرین اخبار

پربازدید

آخرین اخبار

سایت ها

تبلیغات بابادی تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات